Introduktions-
programmet

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på Introduktionsprogrammet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vår strävan är att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.

Inriktningar

Preparandutbildning

Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev, som är studie-motiverad och snabbt vill bli behörig.

Programinriktat individuellt val (PRIV)

Är en utbildning, som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

 
Yrkesintroduktion

Vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

Kontakt

Karin Lundkvist
studie- och yrkesvägledare
070 190 35 24, 0565 163 93karin.lundkvist@sunne.se

Barbro Ainegren
Studie- och yrkesvägledare IMSpråk
0565-179 87, 070-214 07 52
barbro.ainegren@sunne.se